Regulamin

Design Your Wedding / Regulamin

Regulamin strony DESIGNYOURWEDDING.pl

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1.1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie ogólnych warunków składania i realizacji zamówień na produkty i usługi Design Your Wedding przez wszystkie strony transakcji.

1.2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.designyourwedding.pl jest Sunny 11 Sp. z o.o., z siedzibą w 00-780 Warszawa, ul. Ludowa 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000079059, posiadającą numer NIP 521-386-84-75 oraz REGON 383591620 reprezentowaną przez Sylwię Szczypek – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Sprzedającym.

1.3. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet papeterii ślubnej i dodatków weselnych, kartek okolicznościowych, zaproszeń na Komunię i Chrzest św., identyfikacji wizualnej firm, upominków i innych towarów, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Sprzedającym, a składającym zamówienie, zwanym dalej Konsumentem.

1.4. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827).

1.5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

1.6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

  • Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kontakt@designyourwedding.pl
  • Przez telefon kontaktowy: (+48) 509 912 220. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
  • Adres korespondencyjny: Sunny 11 Sp. z o.o., ul. Ludowa 2, 00-780 Warszawa

1.7. Prezentowane przez Sprzedającego zdjęcia oferowanych produktów, znajdujących się na stronie internetowej www.designyourwedding.pl mają charakter poglądowy i informacyjny oraz mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

1.8. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji.

1.9. Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia.

1.10. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.

1.11. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.designyourwedding.pl w zakładce “REGULAMIN”.

2 [Warunki składania zamówień i zawarcie umowy]

2.1. Treści zawarte na stronie Serwisu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

2.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktowej i cenowej, wprowadzania nowych produktów do sklepu internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

2.3. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.

2.4. Kupujący może złożyć Zamówienie w sposób dwojaki:
a. z użyciem formularza na stronie internetowej (projekt gotowy) lub
b. poprzez wiadomość e-mail (projekt indywidualny)

2.5. Formularze zamówień są rodzajem umowy pomiędzy stronami w chwili złożenia zamówienia wraz z zapłatą całości kwoty za zamówienie na podany  rachunek bankowy Sprzedającego i świadczą o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

2.6. Potwierdzonego, zaakceptowanego oraz opłaconego zamówienia nie można anulować.

2.7. Bezpośrednio przed przesłaniem szczegółów Zamówienia Kupujący ma możliwość zapoznania się z głównymi cechami zamawianego Produktu (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań wynikających z umowy.

2.8. Najpóźniej na początku składania Zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności

2.9. Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go.

2.10. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia.

2.11. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Produktu, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia. Po zawarciu Umowy następuje Sprzedawca wykonuje Produkty, w razie potrzeby drukuje je i wykańcza.

2.12. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy nie są zwracane przez Sprzedającego koszty procesu projektowego w postaci kwoty za zamówienie papeterii ślubnej i okolicznościowej, a także kwota za projekt indywidualny.

2.13. Termin realizacji zamówienia projektu gotowego papeterii ślubnej i okolicznościowej wynosi od 15 do 30 dni roboczych od momentu otrzymania płatności oraz ok. 1-2 dni roboczych potrzebnych na dostawę. Termin realizacji zamówienia projektu indywidualnego papeterii ślubnej i okolicznościowej wynosi do 2 miesięcy od momentu otrzymania płatności oraz ok. 1-2 dni roboczych potrzebnych na dostawę. Czas oczekiwania na zamówienie uwzględnia proces projektowy, akceptację projektu, poprawki, realizację oraz dostawę przez kuriera. W przypadku nieprzewidzianego wydłużenia czasu realizacji, Konsument zostanie niezwłocznie o tym poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną. Czas oczekiwania może znacznie się przedłużyć ze względu na wprowadzanie poprawek przez Konsumenta.

2.14. Sprzedający nie wysyła spersonalizowanych projektów papeterii ślubnej i okolicznościowej do akceptacji przed wpłatą zaliczki lub uregulowaniem całości zamówionego towaru.

2.15. Zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysłanych Konsumentowi do akceptacji.

2.16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania realizacji zamówienia, a także przygotowania projektu indywidualnego.

2.17. Sprzedający nie wykonuje wydruków projektów Konsumenta, dodruków pojedynczych sztuk papeterii ślubnej i okolicznościowej, a także zleceń na pojedyncze ilości w tym druki próbne.

2.18. Kupujący może zamówić dodatkowe ilości zamówionych Produktów (np. dodatkowe zaproszenia). Minimalna ilość dodatkowych Zaproszeń przy domawianiu to 20 sztuk. Przy rozszerzeniu Zamówienia dopuszczalne są drobne zmiany w tekście, np. zmiana daty potwierdzenia przybycia.

2.19. Sprzedający na życzenie klienta realizuje zamówienie w trybie przyspieszonym, tj. do 7 dni roboczych za dodatkową opłatą w wysokości 65% wartości zamówienia. Czas ten nie uwzględnia przesyłki kurierskiej – ok. 1-2 dni robocze, a także ewentualnych poprawek od klienta. Sprzedający ma prawo odmówić wykonania zamówienia w trybie ekspresowym ze względu na brak wolnych terminów, dni wolne od pracy i inne nie wymienione w regulaminie zdarzenia.

3 [Proces projektowy zamówień]

3.1. Papeteria ślubna i okolicznościowa nie jest spersonalizowana. Uzupełnienie nazwisk zapraszanych gości jest dodatkowo płatne. Koszt personalizacji wynosi 1,00 zł/szt.

3.2. Konsument zobowiązany jest do przesłania poprawnego tekstu mającego pojawić się na projektach papeterii ślubnej i okolicznościowej.

3.3. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędy w tekście powstałe z winy Konsumenta. Reklamacje powstałe w wyniku w/w błędów nie będą rozpatrywane.

3.4. Wprowadzone zmiany po akceptacji projektów przez Konsumenta są dodatkowo płatne. Kwota w zależności od ilości elementów wymagających poprawy ustalana jest indywidualnie. Koszt wykonania poprawek po akceptacji projektów rozpoczyna się od 50 zł brutto i zależy od ilości oraz czasochłonności poprawek.

3.5. Sprzedający na życzenie Konsumenta może wykonać dodatkową wersję językową papeterii ślubnej i okolicznościowej. Projekty w wersji obcojęzycznej wykonywane będą TYLKO na podstawie tekstu przesłanego przez Konsumenta. Sprzedający nie zobowiązuje się do tłumaczenia tekstów na język obcy. Koszt wykonania dodatkowej wersji językowej podlega indywidualnej wycenie. Koszt wykonania dodatkowych wersji językowych wynosi 50 zł.

3.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w chwili, w której uzna, że termin na jego wykonanie jest zbyt krótki.

3.7. Proces projektowy rozpoczyna się w chwili otrzymania od Konsumenta kompletnego formularza zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty całości kwoty zamówienia i trwa od 15 do 30 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia terminu w sezonie wzmożonej pracy.

4 [Realizacja zamówień]

4.1. W przypadku braku akceptacji projektów przez Konsumenta, następuje uruchomienie procesu nanoszenia poprawek. W przeciągu 7 dni roboczych Konsument po uwzględnieniu potrzebnych poprawek otrzyma gotowy projekt do ponownej akceptacji.

4.2. Realizacja następuje w chwili akceptacji przez Konsumenta projektów papeterii ślubnej, okolicznościowej i innych produktów oraz zaksięgowaniu wpłaty pozostałej należności za zamówione produkty i trwa od 15 do 30 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia terminu w sezonie wzmożonej pracy.

4.3. W przypadku PROJEKTU INDYWIDUALNEGO poprawki w postaci jednokrotnej zmiany kolorystycznej, układu tekstu, fontu, treści wliczone są w cenę projektu. W przypadku potrzeby wprowadzenia kolejnych poprawek koszt ich wykonania ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości elementów potrzebnych do poprawy.

4.4. W przypadku PROJEKTU GOTOWEGO znajdującego się na stronie internetowej Sprzedającego modyfikacje realizowane są za dodatkową opłatą w zależności od ilości zmian. Opłata dotyczy kosztu pracy graficznej. W przypadku rezygnacji z wprowadzonych zmian, Konsument ma prawo powrotu do pierwotnej wersji projektu, jednakże NIE PRZYSŁUGUJE mu zwrot kosztów, poniesionych za modyfikacje.

4.5. Projekt dodatkowych elementów, spójnych z główną identyfikacją wizualną poszczególnego motywu papeterii ślubnej, realizowane są za dodatkową opłatą. Ceny dodatkowych elementów rozpoczynają się od 100 zł brutto.

4.6. Zlecenia wykonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

4.7. W przypadku PROJEKTU INDYWIDUALNEGO pobierana jest kwota za wykonanie projektu, w który wliczony jest koszt pracy graficznej. PROJEKT INDYWIDUALNY podlega szczegółowej wycenie w chwili przesłania zamówienia. Koszt wykonania PROJEKTU INDYWIDUALNEGO rozpoczyna się od 250 zł brutto. Podana cena nie obejmuje kosztów realizacji zamówienia.

4.8. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto, w przeciągu 15 dni roboczych, Konsument otrzymuje wizualizację wykonanego zaproszenia wraz z dodatkami znajdującymi się w podstawowym pakiecie.

4.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu projektowego.

4..10. W chwili otrzymania przez Konsumenta projektu do akceptacji, Sprzedający może nieodpłatne wykonać jednokrotną zmianę kolorystyczną, układu tekstu, fontu, treści. W przypadku potrzeby wprowadzenia kolejnych poprawek koszt ich wykonania ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości elementów potrzebnych do poprawy.

4.11. Po zaakceptowaniu przez Konsumenta projektu uwzględniającego poprawki, następuje uruchomienie procesu realizacji zamówienia.

4.12. W przypadku rezygnacji Konsumenta ze złożonego zamówienia, kwota pobierana za wykonanie projektu nie zostaje zwracana.

4.13. Zamówienia oraz Sprzedaż PROJEKTU INDYWIDUALNEGO odbywa się drogą e-mail, a także za pomocą przelewu tradycyjnego na podstawie danych oraz kwoty otrzymanych od Sprzedającego.

6 [Ceny i warunki zapłaty]

6.1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki (które obejmują także koszty pakowania, przygotowania paczki oraz transportu). Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6.2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach –  według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

6.3. Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

6.4. Kupujący może wybrać jedną z poniższych form płatności za zamówione towary:
a) płatność online za pośrednictwem systemu DotPay.

b) kartą płatniczą za pośrednictwem systemu DotPay www.dotpay.pl. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu DotPay oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.dotpay.pl.

c) płatność tradycyjna za pomocą przelewu na podane przez Sprzedającego konto bankowe. Płatność za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego obowiązuje w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia na projekt indywidualny.

d) gotówka – płatność możliwa jedynie w przypadku odbioru osobistego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Produktu.

6.5. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

6.6. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
•    list poleconym priorytetowy Poczta Polska – koszt 8,40 zł.
•    Przesyłka kurierska – koszt 20,00 zł.
•    Odbiór osobisty w miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz ustalenia możliwości odbioru Produktu) – koszt 0,00 zł.

W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

6.7. Koszt wysyłki uzależniony jest od formy płatności i wynosi od 8,40 zł do 70 zł.

6.8. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.9. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

6.10. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.

6.11. Zamówienia produktów można składać przez cały rok, 24h na dobę. Potwierdzenie zamówienia Konsument otrzymuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

6.12. W przypadku zamówienia projektu indywidualnego sprzedający wskazuje Konsumentowi kwotę, numer konta bankowego, tytuł przelewu, na jaki Konsument powinien uregulować należność za zamówienie.

6.13. W przypadku zmian cen produktów przedstawianych na stronie internetowej www.designyourwedding.pl, zamówienia złożone PRZED datą wprowadzenia zmian, będą realizowane według zasad panujących przed wprowadzeniem zmian.

6.14. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione na stronie internetowej www.designyourwedding.pl podlegają wycenie indywidualnej.

6.15. Zdjęcia prezentowane na stronie internetowej www.desingyourwedding.pl przedstawiają przykładowe realizacje. Produktu prezentowane na w/w stronie internetowej, niezawierające cen jednostkowych, podlegają indywidualnej wycenie.

6.16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktowej i cenowej, wprowadzania nowych produktów do sklepu internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

7 [Próbki]

7.1. Konsument może zamówić przykładowe wzory zaproszeń ślubnych i okolicznościowych, zwanych dalej Próbkami prezentowanych na stronie internetowej www.designyourwedding.pl.

7.2. Konsument składa zamówienie na próbki poprzez formularz dostępny na stronie www.desingyourwedding.pl.

7.3. W przypadku braku dostępności danego wzoru Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

7.4. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedającego, następuje wysyłka zamówienia.

7.5. Zamówione próbki wysyłane są przez Sprzedającego z losowo wybranym tekstem bez możliwości uprzedniego wprowadzenia zmian graficznych.

7.6. Próbki wysyłane są przez Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym.

7.7. Koszt poszczególnych próbek wyszczególniony jest na stronie www.designyourwedding.pl

7.8. Brak zaksięgowanej kwoty w/w terminie powoduje anulowanie zamówienia.

8 [Postępowanie reklamacyjne]

8.1. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.2. Ilości i rodzaje zamówionych elementów za pośrednictwem formularza zamówienia zaproszeń są wiążące. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionych elementów.

8.3. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po zaakceptowaniu projektu i wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie (zaliczka lub całość kwoty) lub po wpłaceniu pierwszej transzy (zaliczka) za Proces Projektowy, nie przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych za zamówienie.

8.4. O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Design Your Wedding.

8.5. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, etc. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który uprzednio został zaakceptowany przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres Design Your Wedding.

8.6. W wypadku uznania reklamacji, Design Your Wedding zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.

8.7. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić Design Your Wedding w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.

8.8. Reklamacje rozpatrywane są przez Design Your Wedding w ciągu 10 dni roboczych.

8.9. Design Your Wedding zastrzega, że między otrzymaną Próbką Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej a zamówionym kompletem Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne (plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego) w wyniku czynników wpływających na technikę druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

8.10. Poszczególne egzemplarze Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

8.11. W poszczególnych egzemplarzach papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane techniką druku oraz drukiem na różnych maszynach drukarskich oraz materiałach. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

8.12. Design Your Wedding zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, niezależną od Design Your Wedding, jak również brakiem towaru.

8.13. O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

8.14. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).

8.15. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania – ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

8.16. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu („Reklamacja”)

8.17. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem lub fakturą VAT (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §14 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.

8.18. Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem.

8.19. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:

a) dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor tasiemki, itp.);

b) dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia)

c) produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.

d) jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z aspektów technicznych, takich jak kalibracja monitora lub wynikające ze specyfiki papierów ekologicznych, takich jak różny odcień w zależności od surowca, z jakiego zostały wykonane lub wynikające z różnic kolorystycznych pomiędzy zaakceptowanym przez Konsumenta projektem, a jego finalną realizacją, ze względu na czynniki wpływające na technikę druku cyfrowego w danym czasie ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)

e) podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.

f) wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;

g) wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy)

h) poszczególne egzemplarze papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą się nieznacznie różnić, ze względu na ręczne wykończenie elementów i nie podlegają reklamacji.

i) braku akceptacji projektu przez Konsumenta, koszty związane z jego produkcją nie zostaną zwrócone.

9 [Dostawa]

9.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

9.2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 15 do 30 dni roboczych z możliwością przedłużenia. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia zaakceptowania projektu Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami wysyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.

9.3. Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.

9.4. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.

9.5. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Produktu przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.

9.6. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Sprzedawcę , zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.

9.7. Z chwilą przekazania Produktu do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.

9.8. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 17 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.

9.10. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Produktu w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może odstąpić od Umowy i zwrócić Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Produktu w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.

9.11. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
a) sprawdzić ogólny stan przesyłki;
b) sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
c) sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
d) jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony.

9.12. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Produkt jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
1.    Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
2.    Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
3.    Numer zamówienia;
4.    Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
5.    Wskazanie Produkt;
6.    Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

9.12. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

9.13. Wraz z Produktem Kupujący otrzymuje:-
– paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli wyraził chęć jej otrzymania;

10 [Ochrona danych osobowych i wizerunku]

10.1. Konsument przekazując swoje dane w formularzach zamówienia oświadcza, że zgodne są ze stanem faktycznym i wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych Konsumenta w celu i zakresie potrzebnych do wykonania zamówienia przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 późn. zm.)

10.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji. Ze względu na ochronę danych osobowych, wszelkie dane prezentowane w portfolio są fikcyjne.

10.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich swoich projektów i realizacji w celach promocyjnych, zapewniając przy tym ochronę danych osobowych Konsumentów.

10.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w ofercie projektów stworzonych na indywidualne zlecenie Konsumenta.

11 [Prawa autorskie]

11.1. Zawartość strony internetowej www.designyourwedding.pl z uwzględnieniem wszystkich projektów prezentowanych na w/w stronie, wszelkie projekty prezentowane Konsumentowi, z uwzględnieniem PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH są własnością Sprzedającego, chronione prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane oraz wykorzystywane bez zgody autorów.

11.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym Design Your Wedding.

11.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i realizacji na stronie internetowej www.designyourwedding.pl

11.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieudostępniania informacji dotyczących elementów składających się na gotowy produkt (nazw poszczególnych surowców, użytych fontów, wykorzystanych kolorów, etc.)

12 [Postanowienia końcowe]

12.1. Podejmując współpracę ze Sprzedającym, Konsument oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zapisane w nim postanowienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Konsumenta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

12.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

12.3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian, będą realizowane według zasad panujących przed wprowadzeniem zmian.

12.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej www.designyourwedding.pl

12.5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).